Dobre praktyki

Kredyt Inkaso – Dobre praktyki Kredyt Inkaso - Dobre praktyki

Będąc członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, które stanowią zbiór zasad postępowania opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. KPF oraz PZZW skupiają kluczowe przedsiębiorstwa z rynku finansowego. Misją KPF i PZZW jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, poszanowanie zasad etycznych i upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego.

W związku z powyższym Kredyt Inkaso i jego pracownicy stosują "Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce" (w zakresie księgi pierwszej oraz księgi trzeciej) oraz "Zasady Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami" w tym w szczególności "Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego" stanowiący część I przedmiotowych zasad etyki i przedstawiają je swym kontrahentom.

Zasady Dobrych Praktyk dostępne są na stronie KPF oraz w pliku PDF. W związku ze stosowaniem Zasad Dobrych Praktyk każdy z naszych klientów i kontrahentów może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki KPF. Opis trybu składania tego typu wniosków znajduje się na stronie KPF. Jako członek KPF raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki KPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Zasady Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami dostępne są na stronie PZZW.

Będąc Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki KPF.

 

Polityka Zgodności:

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem Grupa Kredyt Inkaso realizuje Politykę Zgodności (Compliance). Jej rolą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem jej działalności: przepisów prawa, norm etycznych i zasad dobrych praktyk rynkowych. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Grupie Kredyt Inkaso szczególny akcent położono na:

  • dostosowywanie obowiązujących regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  • ochronę danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • przestrzeganie przepisów etyki zawodowej,
  • unikanie konfliktów interesów;

czego wyrazem jest wdrożenie i obowiązek przestrzegania przez Grupę Kredyt Inkaso i wszystkich jej pracowników, współpracowników oraz kontrahentów następujących regulacji:

 

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu