Słownik

Trudne pojęcia.

Poniższy słownik pomoże Ci w zrozumieniu trudniejszych terminów. Jeśli nie wszystko rozumiesz zadzwoń do nas. Konsultant odpowie na wszystkie pytania.

Bankowy tytuł egzekucyjny

jest to dokument na rzecz Banku, który jednoznacznie wskazuje na istnienie bezspornej wierzytelności. Bankowy tytuł egzekucyjny wymaga jedynie nadania przez Sąd klauzuli wykonalności by na jego podstawie można było prowadzić egzekucję komorniczą.

Cesja wierzytelności

jest to umowa przeniesienia wierzytelności z pierwotnego wierzyciela (zbywca) na inny podmiot (nabywca)

Dłużnik

osoba fizyczna lub prawna posiadająca zadłużenie wobec innej osoby fizycznej lub prawnej

Egzekucja komornicza

jest to szereg czynności przeprowadzanych przez komornika, mających na celu wyegzekwowanie roszczeń opatrzonych tytułem wykonawczym na drodze przymusu.

Hipoteka

jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, który umożliwia dochodzenie roszczeń z nieruchomości.

Klauzula wykonalności

jest to urzędowy akt sądu uprawniający określony organ do wyegzekwowania tytułu egzekucyjnego (np. nakazu zapłaty) w nią opatrzonego na drodze przymusu. Jest ona ostatnim etapem prowadzącym do egzekucji komorniczej.

Nakaz zapłaty

jest to orzeczenie sądu wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w oparciu o złożony pozew oraz zgromadzony materiał dowodowy. W nakazie zapłaty Sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacił roszczenie w całości wraz z kosztami postępowania sądowego albo w tym terminie wniósł sprzeciw do Sądu.

Odsetki za zwłokę

są to kwoty naliczane za nieterminowe spełnianie świadczenia.

Poręczyciel

jest to osoba, która zobowiązuje się do spłaty wierzytelności w przypadku gdyby dłużnik nie dokonał spłaty.

Pozew

jest to określonej formy pismo wnoszone do sądu wysuwające konkretne żądanie przeciwko danej osobie.

Ugoda

jest to umowa będąca porozumieniem między Dłużnikiem a Wierzycielem określająca sposób spłaty długu.

Umorzenie egzekucji

jest to zaprzestanie podejmowania czynności przez komornika na skutek zaistniałej sytuacji, która uniemożliwia dalsze jej prowadzenie.

Weksel

jest to dokument, w którym jego wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty na rzecz odbiorcy weksla.

Wierzyciel

osoba fizyczna lub prawna, wobec której inna osoba fizyczna lub prawna posiada zobowiązanie.

Zastaw

jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, który umożliwia dochodzenie roszczeń z ruchomości.

end faq

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu